fbpx

Tilattavat tuotteet

Tilauskori on tyhjä. Yhtään tuotetta ei ole lisätty tilaukseen.

Tee tilaus

Tietosuojatiedote

Tallinnan Optikan asiakas- ja markkinointitietorekisterin tietosuojatiedote

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Nimi: Tallinna Optika OÜ, reg. nro 10011223
Osoite: Tartu mnt 6, Tallinn 10145, Eesti
Puh.: +372 66 12 106
Kontaktihenkilö: Merliin Orumaa, merliin.orumaa@silmaasema.fi

2. Tietosuojavastaava
Päivi Kivijakola tietosuojavastaava@silmaasema.fi

3. Rekisteröidyt, eli henkilöt, joita tietosuojatietote koskee
Tässä tietosuojatiedotteessa kuvataan, miten Tallinna Optika OÜ (jäljempänä “Tallinna Optika”) käsittelee:

1)  asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitoimintaan sekä
2)  potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista käytetään jäljempänä myös termiä ”rekisteröity”.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat:

1)  Tallinna Optikan oikeutettu etu, jonka perusteena on Tallinna Optikan ja asiakkaan välinen asiakassuhde, muu asiaankuuluva yhteys tai suoramarkkinointitoiminta;
2)  Tallinna Optikan ja asiakkaan välinen sopimus;
3)  asiakkaan suostumus Tallinna Optikan sähköiseen suoramarkkinointiin.

Tallinna Optika käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

·       asiakassuhteiden hoitaminen, mukaan lukien palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen, asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittaminen sekä asiakaspalveluun ja asiakasviestintään liittyvät toiminnat;
·       Tallinna Optikan tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja kohdennettu markkinointi;
·       asiakaspalautteiden keräys ja analysointi, asiakastyytyväisyystutkimukset, markkina- ja mielipidetutkimukset;
·       tuotevalitusten ja takuuvaatimusten käsittely;
·       tuotteiden ja palvelujen laskutus ja velkojen perintä.

Ei-henkilökohtaisten tietojen käsittelyn tarkoitus on Tallinna Optikan tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja kohdennettu markkinointi. Kohdassa 10.2 kuvataan, millä tavalla rekisteröidyt voivat kieltää tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Millaisia henkilötietoja keräämme?
5.1. Asiakkaiden henkilötiedot
Tallinna Optika kerää ja käsittelee seuraavia asiakkaidensa henkilötietoja:

·       etu- ja sukunimi:
·       syntymäaika;
·       yhteystiedot: asuinosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
·       muut asiakkaan antamat tiedot (esim. mieltymykset, kiinnostuksen kohteet, palaute);
·       asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä;
·       suoramarkkinointiin liittyvät kiellot ja suostumukset.

6. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?
Tallinna Optika saa henkilötietoja pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään (rekisteröidyn esittämät tiedot ja asiakaspalvelun sekä tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä kerätyt tiedot). Tallinna Optika kerää lisäksi henkilötietoja seuraavista lähteistä:

·       Kolmannet osapuolet, joilta Tallinna Optika kerää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, esimerkiksi ostetut markkinointitietokannat.

7. Henkilötietojen vastaanottajat eli osapuolet, joille henkilötiedot siirretään
Tallinna Optika ei yleensä siirrä rekisteröityjen henkilötietoja muille rekisterinpitäjille. Tallinna Optika voi kuitenkin siirtää asiakkaiden henkilötietoja toimivaltaisille viranomaisille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tapauksessa Tallinna Optika varmistaa, että sillä on oikeus sellaisten henkilötietojen siirtoon.

Tallinna Optikan alihankkijat käsittelevät rekisteröidyn henkilötietoja Tallinnan Optikan puolesta ja nimissä asiakaspalveluun ja asiakas- ja markkinointiviestintään, asiakastilausten täyttämiseen, markkinointimateriaalien laadintaan ja IT-järjestelmien hallintaan. Tallinna Optika varmistaa, että alihankkijat käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja vain Tallinnan Optikan ohjeiden mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja Tallinna Optikan alihankkijoista ottamalla yhteyttä Tallinna Optikaan. kohdassa 11 esitetyllä tavalla.

8. Henkilötietojen säilyttämisaika
Tallinna Optika säilyttää asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteen aikana. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytetään tietoja voimassa olevassa lainsäädännössä määriteltynä tai takuuvelvoitteiden täyttämiseen tarvittavana aikana. Tallinna Optika katsoo asiakassuhteen päättyneeksi, jos asiakas ei ole viiden vuoden ajan tehnyt kauppoja Tallinna Optikan kaupoissa tai verkkokaupassa. Tallinna Optika säilyttää kirjanpitovelvoitteidensa täyttämiseksi asiakkaan ostohistoriaan liittyviä henkilötietoja viiden vuoden ajan kunkin ostotapahtuman jälkeen. Jos asiakkaan ostama tuote on takuun kattama, Tallinna Optika säilyttää takuuvelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavia henkilötietoja niin kauan kuin takuu on voimassa.

Tallinna Optika säilyttää potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin kahden vuoden ajan, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tässä tapauksessa Tallinna Optika säilyttää myös tiedon suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

9. Henkilötietojen turvallisuuden varmistaminen
Henkilötietoja saavat käyttää vain Tallinna Optikan tai sen sopimuskumppaneiden työntekijät, jotka sitoutuvat noudattamaan kaikkia Tallinna Optikan asiakas- ja markkinointirekisterin käyttöön liittyviä ohjeita ja toimintoja. Nämä henkilöt pääsevät käyttämään henkilötietoja käyttäjänimellä ja salasanalla. Tallinna Optika myöntää pääsyn henkilötietoihin vain henkilöille, joilla on valtuudet tietojen käsittelyyn, ja vain siinä määrin, kun on tarpeen suorien työtehtävien suorittamiseksi. Kaikki Tallinna Optikan käsittelemät henkilötiedot ovat luottamuksellisia, ja Tallinna Optikan työntekijöitä ja sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus, jota sovelletaan myös työsuhteen tai sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Tallinna Optika seuraa henkilötietojen käyttöä, esim. käyttölokeilla, ja käyttää henkilötietojen suojaamiseksi tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Tallinna Optikan johto määrittelee ja vahvistaa henkilötietojen käsittelyn ja suojaamisen periaatteet

10. Rekisteröidyn oikeudet
10.. Yleistä oikeuksista ja niiden toteuttamisesta
Rekisteröity esittää alla kuvattuihin oikeuksiinsa liittyvät tahdonilmauksensa Tallinnan Optikalle tämän tietosuojatiedotteen kohdan 11 mukaisesti Tallinnan Optika tunnistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen tahdonilmauksen hyväksymistä ja rekisteröintiä. Tallinnan Optika voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään tahdonilmaisunsa kirjallisesti.

Tallinnan Optika voi kieltäytyä toteuttamasta tiettyjä tahdonilmaisuja laissa säädetyin perustein. Siinä tapauksessa Tallinna Optika ilmoittaa rekisteröidylle kieltäytymisensä syyn. Rekisteröity voi halutessaan tehdä asianmukaisen valituksen valvontaviranomaiselle (ks. kohta 12).

10.2. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja käyttöä suoramarkkinointiin (kielto-oikeus).
Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos Tallinn Optika käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, kuten esimerkiksi suoramarkkinointi tai asiakastietojen analyysi. Vastalauseessaan on rekisteröidyn osoitettava henkilötietojensa käsittelyn vastustamisen syyt.

Jos rekisteröidy kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin, Tallina Optika lopettaa hänen henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoitukseen. Tämä tarkoittaa, että rekisteröidylle ei enää lähetetä markkinointitietoja Tallinnan Optikan tuotteista ja palveluista tai rekisteröidylle räätälöityjä markkinointitietoja. Rekisteröity voi myös antaa Tallinna Optikalle tiettyihin suoramarkkinointikanaviin liittyviä suostumuksia tai kieltoja, esimerkiksi rekisteröity voi kieltää markkinointitietojen lähettämisen sähköpostitse, mutta sallia niiden lähettämisen postitse. Rekisteröity voi myös kieltää tietojensa käytön asiakastietojen analyysiin suoramarkkinointitarkoituksessa.

10.3. Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin (valvontaoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilötietojaan ja saada niistä kopio.

Tarkistustoimenpiteet ovat periaatteessa ilmaisia, mutta jos rekisteröity vaatii kopioita henkilötietoistansa useamman kerran tai suuremman määrän, voi Tallinna Optika periä maksun suorista kustannuksista.

10.4. Oikeus vaatia henkilötietojen oikaisua
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Tallinna Optika oikaisee tai täydentää virheelliset, epätarkat tai epätäydelliset henkilötietonsa.

Rekisteröidyn on ilmoitettava Tallinnan Optikalle kaikista muutoksista henkilötiedoissaan. Jos rekisteröidyllä on pääsy henkilötietoihinsa Tallinn Optikan sähköisten palveluiden kautta, hänen tulisi omasta aloitteestaan oikaista/ täydentää virheellisiä, epätarkkoja tai epätäydellisiä henkilötietojaan.

10.5. Oikeus vaatia henkilötietojen poistoa ja käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Tallinna Optikalta henkilötietojensa poistamista. Tässä tapauksessa Tallinna Optika arvioi sovellettavan tietosuojalain mukaisesti velvollisuuttaan poistaa henkilötiedot. Tallinna Optiklla ei ole oikeutta poistaa henkilötietoja, joita tulee säilyttää sovellettavan tietosuojalain mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Tallinn Optikaa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä sovellettavan tietosuojalain mukaisissa tilanteissa, esimerkiksi jos rekisteröity odottaa Tallinna Optikan vastausta hänen pyyntöönsä kieltää henkilötietojensa käyttö.

10.6. Oikeus henkilötietojen siirtoon
Rekisteröidyllä on oikeus saada Tallinnan Optikalta toimittamiaan henkilötietoja sähköistä siirtämistä varten toisen tietojenkäsittelijän tietojärjestelmään edellytyksellä, että Tallinna Optika käsittelee niitä tietoja rekisteröidyn suostumuksen tai sopimuksen nojalla.

Tallinna Optikan asiakas voi halutessaan myös itse siirtää henkilö- ym. tietonsa kolmansille osapuolille, jos Tallinn Optikan sähköinen palvelu sen mahdollistaa.

10.7. Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta hänen henkilötietojensa käsittelyn laillisuuteen ennen peruutusta tai sellaisten henkilötietojen käsittelyä, jotka eivät perustu rekisteröidyn suostumukseen.

11. Yhteydenotto
Rekisteröidyn on lähetettävä kaikki edellä kuvattujen oikeuksiensa käyttöä koskevat pyynnöt, tahdonilmaukset, kysymykset, viestit jne. sähköpostitse osoitteeseen: tietosuojavastaava@silmaasema.fi<17>.</17> Rekisteröity voi myös tulla henkilökohtaisesti mihin tahansa Tallinna Optikan myymälään Virossa Jos rekisteröity haluaa peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin, sen voi tehdä myös joka suoramarkkinointiviestin lopussa olevan peruutuslinkin kautta.

12. Oikeus esittää valitus valvontaviranomaisille
Jos rekisteröidyn mielestä Tallinn Optika ei ole käsitellyt henkilötietojaan sovellettavan tietosuojalain mukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU: n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa hän asuu tai työskentelee.

13. Tietosuojatiedotteen muuttaminen
Tallinna Optika pidättää oikeuden tarkistaa ja päivittää tätä tietosuojatiedotetta esimerkiksi sovellettavien lakien muuttuessa. Tallinna Optika pyrkii ilmoittamaan rekisteröidyille mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen Tallinna Optika kehottaa kaikkia rekisteröityjä tarkistamaan tietosuojatiedotteensa sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu.

14. Evästeet

Opti.ee-sivustolla käytetään evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen ja tehokkaamman markkinoinnin tarjoamiseksi sekä käyttäjätilastojen keräämiseksi.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa automaattisesti asiakkaan käyttämään laitteeseen. Evästeet keräävät tietoa, kuinka asiakas käyttää verkkosivustoa, jotta verkkosivustosta voidaan tehdä asiakkaalle henkilökohtaisempi ja käyttäjäystävällisempi. Evästeitä voivat luoda eri palveluntarjoajat, kuten Google ja Facebook. Evästetiedostot eivät ole vaarallisia tietokoneellesi.

Evästeitä on kahdenlaisia:

Pysyvät evästeet, jotka jäävät pysyvästi käyttäjän tietokoneen evästetiedostoon. Niillä voidaan esimerkiksi tunnistaa, että käyttäjä käy verkkosivustolla toistuvasti, ja siten mukauttaa verkkosivuston sisältöä käyttäjän tarpeisiin tai keräämään tilastotietoja.
Istuntoevästeet ovat tilapäisiä ja ne katoavat, kun käyttäjä poistuu verkkosivustolta tai sulkee selaimensa. Istuntoevästeiden avulla voidaan mahdollistaa tietyt verkkosivuston ominaisuudet, kuten palvelun tai tuotteen pyytäminen jne.
Evästeiden avulla kerätään tietoa verkkosivuston käyttötavoista, jotta siitä voidaan tehdä henkilökohtaisempi ja käyttäjäystävällisempi käyttäjille. Lisäksi evästeet auttavat keräämään käyttäjätilastoja, joiden avulla voidaan mitata ja parantaa verkkosivuston suorituskykyä ja tuottaa perustietoja tehokkaiden markkinointitoimien toteuttamiseksi.

Käyttäjän katsotaan hyväksyneen evästeet, jos evästeet on otettu käyttöön hänen selaimensa asetuksissa. Verkkoselaimet sallivat usein oletusarvoisesti evästetiedostojen tallentamisen kuluttajan laitteelle. Käyttäjät voivat poistaa evästeiden käytön käytöstä tai poistaa sen laitteestaan muuttamalla selaimensa asetuksia. Jos et käytä evästeitä, verkkosivusto ei välttämättä toimi oikein. Ohjeet evästeiden poistamiseen ja asettamiseen selaimessasi: Chrome, Internet Explorer.

Tallinna Optika käyttää käyttäjätilastojen keräämiseksi Google Analyticsia, joka kerää tietoja avatuista alisivuista, vierailuajoista ja muista tilastoista.

Evästeiden käyttö ja viimeisimmät muutokset tietosuojakäytäntöön: 15.04.2024.