fbpx

Tellitavad tooted

Tellimuste korv on tühi. Ühtegi toodet ei ole hetkel tellimusse lisatud.

Vormista tellimus

Andmekaitse

Tallinna Optika kliendi- ja turundusandmete registri privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

1. Vastutav töötleja ja kontaktisik
Nimi: Tallinna Optika OÜ, registreerimisnumber 10011223
Aadress: Tartu mnt 6, Tallinn 10145, Eesti
Tel.: +372 66 12 106
Kontaktisik: Merliin Orumaa, merliin.orumaa@silmaasema.fi

2. Andmekaitseametnik
Päivi Kivijakola tietosuojavastaava@silmaasema.fi

3. Andmesubjektid ehk isikud, keda privaatsuspoliitika puudutab
Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Tallinna Optika OÜ (edaspidi “Tallinna Optika”) töötleb:
1) oma klientide isikuandmeid kliendisuhte haldamiseks ja turundustegevuseks ning
2) potentsiaalsete klientide isikuandmeid turxcvbnunduslikel eesmärkidel.

Klientide ja potentsiaalsete klientide kohta kasutatakse edaspidi ka mõistet “andmesubjekt”.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused
Isikuandmete töötlemise alused on:
1) Tallinna Optika õigustatud huvi, mille aluseks on Tallinna Optika ja kliendi vaheline kliendisuhe, muu asjakohane kontakt või otseturundustoiming;
2) Tallinna Optika ja kliendi vaheline leping;
3) kliendi nõusolek Tallinna Optika poolseks elektrooniliseks otseturunduseks.

Tallinna Optika töötleb oma klientide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

·       kliendisuhete haldamine, sealhulgas teenuste pakkumine ja arendamine, kliendi tellitud toodete tarnimine ning klienditeeninduse ja kliendikommunikatsiooni toimingud;
·       Tallinna Optika toodete ja teenuste turundus ja suunatud turundus;
·       klientide tagasiside kogumine ja analüüs, kliendirahulolu küsitlused, turu- ja arvamusuuringud;
·       toodetega seotud kaebuste ja garantiijuhtumite haldamine;
·       toodete ja teenuste arveldamine ja võlgade sissenõudmine.

Muude kui isikuandmete töötlemise eesmärk on Tallinna Optika toodete ja teenuste turundus ja suunatud turundus. Punktis 10.2 kirjeldatakse, kuidas andmesubjekt saab keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist otseturunduseesmärgil.

5. Milliseid isikuandmeid me kogume?
5.1. Klientide isikuandmed
Tallinna Optika kogub ja töötleb oma klientide kohta järgmisi isikuandmeid:

·       ees- ja perekonnanimi;
·       sünniaeg;
·       kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber;
·       kliendi antud lisateave (nt eelistused, huvid, tagasiside);
·       kliendisuhete algus- ja lõppkuupäev;
·       otseturundusega seotud keelud ja nõusolekud.

6. Millistest allikatest me isikuandmeid kogume?
Tallinna Optika saab isikuandmeid eelkõige andmesubjektilt endalt (andmesubjekti esitatud andmed ja teave, mida me kogume seoses klienditeeninduse ning toodete ja teenuste kasutamisega). Lisaks kogub Tallinna Optika isikuandmeid järgmistest allikatest:

·       Kolmandad isikud, kellelt Tallinna Optika kogub isikuandmeid otseturunduseesmärgil, näiteks ostetud turundusandmebaasid.

7. Isikuandmete vastuvõtjad ehk kellele isikuandmed edastatakse
Tallinna Optika ei edasta üldjuhul andmesubjektide isikuandmeid teistele vastutavatele andme- töötlejatele. Tallinna Optika võib siiski edastada klientide isikuandmeid pädevatele ametiasutustele vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Sellisel juhul veendub Tallinna Optika, et tal on õigus kõnealuseid isikuandmeid edastada.

Tallinna Optika alltöövõtjad töötlevad andmesubjektide isikuandmeid Tallinna Optika korraldusel ja nimel klienditeeninduse ning kliendi- ja turunduskommunikatsiooni tarbeks, klientide tellimuste täitmiseks, turundusmaterjalide koostamiseks ja IT-süsteemide haldamiseks. Tallinna Optika tagab, et tema alltöövõtjad töötlevad andmesubjektide isikuandmeid ainult vastavalt Tallinna Optika juhistele. Andmesubjektil on õigus saada teavet Tallinna Optika alltöövõtjate kohta, pöördudes Tallinna Optika poole p. 11 kirjeldatud viisil.

8. Isikuandmete säilitamise ajavahemik
Tallinna Optika säilitab oma klientide isikuandmed kliendisuhte vältel. Pärast kliendisuhte lõppemist säilitatakse andmeid kehtivates õigusaktides sätestatud või garantiikohustuste täitmiseks vajaliku aja jooksul. Tallinna Optika loeb kliendisuhte lõppenuks, kui klient ei ole teinud viie aasta jooksul ühtegi tehingut Tallinna Optika kauplustes või e-poes. Raamatupidamiskohustuste täitmiseks säilitab Tallinna Optika kliendi ostuajalooga seotud isikuandmed viis aastat pärast iga ostutehingut. Kui kliendi poolt ostetud toode kuulub garantii alla, säilitab Tallinna Optika garantiikohustuste täitmiseks vajalikud isikuandmed nii kaua, kuni garantii kehtib.

Tallinna Optika säilitab potentsiaalsete klientide isikuandmeid otseturunduse eesmärgil kaks aastat tingimusel, et andmesubjekt ei ole otseturundust keelanud. Sellisel juhul säilitab Tallinna Optika teabe otseturunduse keelust.

9. Isikuandmete turvalisuse tagamine
Isikuandmeid saavad kasutada ainult Tallinna Optika töötajad või Tallinna Optika lepingupartnerid, kes kohustuvad järgima kõiki Tallinna Optika kliendi- ja turundusregistri kasutamisega seotud juhiseid ja protseduure. Nimetatud isikutel on ligipääs isiklikele andmetele kasutajanime ja parooli alusel. Tallinna Optika annab isikuandmetele juurdepääsu õiguse ainult isikutele, kes on volitatud neid andmeid töötlema ja ainult ulatuses, mis on vajalik otseste tööülesannete täitmiseks. Kõik Tallinna Optika poolt töödeldavad isikuandmed on konfidentsiaalsed ning Tallinna Optika töötajatel ja lepingupartneritel on konfidentsiaalsuskohustus, mis kehtib ka pärast töösuhte või lepingulise suhte lõppemist.

Tallinna Optika jälgib isikuandmete kasutamist, nt. kasutuslogide abil, ja rakendab isikuandmete kaitseks vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Isikuandmete töötlemise ja kaitsmise põhimõtted määratleb ja kehtestab Tallinna Optika juhtkond.

10. Andmesubjekti õigused
10.1. Üldiselt õigustest ja nende elluviimisest
Andmesubjekt esitab allpool kirjeldatud õigustega seotud tahteavaldused Tallinna Optikale vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika punktile 11. Enne tahteavalduse vastuvõtmist ja registreerimist tuvastab Tallinna Optika andmesubjekti isiku. Tallinna Optika võib vajadusel paluda andmesubjektilt tahte- avaldust kirjalikult täpsustada.

Tallinna Optika võib keelduda teatud tahteavalduste täitmisest seaduses sätestatud alusel. Sellisel juhul esitab Tallinna Optika andmesubjektile tagasilükkamise põhjenduse. Andmesubjekt võib soovi korral esitada asjakohase kaebuse järelevalveasutusele (vt punkt 12).

10.2. Õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja otseturunduseks kasutamisele (keelamisõigus)
Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui Tallinna Optika töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel, näiteks otseturunduseks või kliendiandmete analüüsiks. Vastuväite esitamisel peab andmesubjekt nimetama põhjused, miks ta ei soovi oma isikuandmete töötlemist.

Kui andmesubjekt keelab oma andmete kasutamise otseturunduseks, ei töötle Tallinna Optika enam andmesubjekti isikuandmeid otseturunduseesmärgil. See tähendab, et andmesubjektile ei saadeta enam turundusteavet Tallinna Optika toodete ja teenuste kohta ega andmesubjektile kohandatud isiklikku turundusteavet. Andmesubjekt võib anda Tallinna Optikale ka konkreetseid otseturundus- kanaleid puudutavaid nõusolekuid ja keelde: näiteks võib andmesubjekt keelata talle turundusteabe saatmise e-posti teel, kuid lubada turundusteabe saatmist tavapostiga. Andmesubjekt võib keelata ka tema andmete kasutamise otseturunduse eesmärgil tehtavaks kliendiandmete analüüsiks.

10.3. Õigus pääseda juurde oma isikuandmetele (kontrollimisõigus)
Andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse. Andmesubjektil on õigus kontrollida oma isikuandmeid ja saada neist koopia.

Kontrollimistoimingud on põhimõtteliselt tasuta, kuid kui andmesubjekt soovib oma isikuandmetest korduvalt või suuremal hulgal koopiaid, võib Tallinna Optika küsida tasu sellega seotud otseste kulude eest.

10.4. Õigus nõuda isikuandmete parandamist
Andmesubjektil on õigus nõuda, et Tallinna Optika parandaks või täiendaks teda puudutavaid valesid, ebatäpseid või puudulikke isikuandmeid.

Andmesubjekt peab teatama Tallinna Optikale oma isikuandmete muutumisest. Kui andmesubjektil on Tallinna Optika elektrooniliste teenuste kaudu ligipääs oma isikuandmetele, tuleks tal oma ebaõiged, ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed omal algatusel parandada/täiendada.

10.5. Õigus nõuda isikuandmete kustutamist ja töötlemise piiramist
Andmesubjektil on õigus nõuda, et Tallinna Optika kustutaks temaga seotud isikuandmed. Sellisel juhul hindab Tallinna Optika, kas ta on vastavalt kehtivale andmekaitseõigusele kohustatud isikuandmeid kustutama. Tallinna Optikal ei ole õigust kustutada isikuandmeid, mida ta on kohustatud säilitama kehtivate õigusaktide alusel.

Andmesubjektil on õigus nõuda, et Tallinna Optika piiraks tema isikuandmete töötlemist kehtivas andmekaitseõiguses näidatud olukordades, näiteks kui andmesubjekt ootab Tallinna Optikalt vastust tema isikuandmete töötlemise keelu taotlusele.

10.6. Isikuandmete ülekandmise õigus
Andmesubjektil on õigus saada tema poolt Tallinna Optikale antud isikuandmed elektroonilisel kujul ülekandmiseks teise andmetöötleja infosüsteemi eeldusel, et Tallinna Optika töötleb neid isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku või lepingu alusel.

Tallinna Optika klient võib soovi korral ka ise edastada oma isiku- jm. andmeid kolmandatele isikutele, kui Tallinna Optika elektrooniline teenus seda võimaldab.

10.7. Õigus nõusolek tagasi võtta
Kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Kui andmesubjekt oma nõusoleku tagasi võtab, ei mõjuta see tema isikuandmete töötlemise õiguspärasust enne tagasivõtmist või sellist isikuandmete töötlemist, mis ei põhine andme- subjekti nõusolekul.

11. Kontakti võtmine
Andmesubjekt peab saatma kõik eespool kirjeldatud õiguste kasutamist puudutavad taotlused, tahteavaldused, küsimused, teated jm. e-posti teel aadressile: tietosuojavastaava@silmaasema.fi. Andmesubjekt võib ka tulla isiklikult Tallinna Optika mistahes Eestis asuvasse kauplusse. Kui andmesubjekt soovib tagasi võtta oma otseturunduseks antud nõusoleku, saab seda teha iga otseturundussõnumi lõpus oleva tühistamislingi kaudu.

12. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele
Kui andmesubjekt leiab, et Tallinna Optika ei ole töödelnud tema isikuandmeid kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega, on tal õigus pöörduda kaebusega vastava järelevalveasutuse poole või selle ELi liikmesriigi järelevalveasutuse poole, kus ta elab või töötab.

13. Privaatsuspoliitika muutmine
Tallinna Optikal on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat üle vaadata ja uuendada, näiteks vastavate õigusaktide muutmise korral. Tallinna Optika püüab teavitada andmesubjekte piisavalt aegsasti võimalikest muudatustest ja nende mõjudest. Tallinna Optika kutsub kõiki andmesubjekte üles privaatsuspoliitika sätted uuesti üle vaatama, kui neile on teatatud muudatustest.

14.  Küpsised

Opti.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Tallinna Optika Google Analytics abil, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

 

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika viimased muudatused: 15.04.2024.